Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Wojewoda przekaże Gminie Szczurowa środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3 229 445,89 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Program ten w pierwszym module zakłada utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Górka.

Wkład własny wynosi 1 289 772,72 zł.