Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Dofinansowania ze Środków Rezerwy Celowej Budżetu Państwa

Dofinansowanie  ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych.
 

1. Nazwa zadania: Remont  drogi gminnej  Górka –Podrząchowie nr 250800K w miejscowości Górka w km  od 0+700 do 1+420

Dofinansowanie  - 211 524,00zł

Całkowita wartość  zadania – 359 092,55 zł

W ramach remontu drogi zostanie wykonana :  nawierzchnia z betonu asfaltowego, utwardzone  zostaną pobocza kruszywem łamanym, oczyszczone   z namułu rowy oraz przepusty,  próg zwalniający.   

2. Nazwa zadania: Remont  drogi gminnej  Rudy Rysie od kościoła w kierunku lasu nr 250550K  w miejscowości  Rudy Rysie  km od 0+315  do 1+027

Dofinansowanie  - 188 746,00zł

Całkowita wartość  zadania – 278 981,26zł

W ramach remontu drogi zostanie wykonana:  nawierzchnia  z betonu asfaltowego, utwardzone zostaną pobocza kruszywem łamanym, oczyszczony z  namułu przepust rurowy.
 

Opublikowano: 27.12.2021