Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nazwa zadania: "Remont drogi gminnej nr 250530K Szczurowa - Włoszyn - Dołęga w km 2+100 do 3+574 w m. Dołęga, Gmina Szczurowa.

Kwota dofinansowania: 282 250,00 zł

Całkowita wartość zadania: 417 578,16 zł

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Szczurowa. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, odmulono rowy oraz oczyszczono przepusty, utwardzono pobocza drogi kruszywem łamanym.

Prace zostały wykonane w terminie od 21.06.2021 do 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: ” Remont drogi gminnej nr 251041K Wrzępia koło remizą w km 0+010 do 0+200 w miejscowości Wrzępia, Gmina Szczurowa”

Dofinansowanie zadania wyniosło  - 36 801,00zł.

Całkowity koszt zadania wynosi –   79 868,82zł

Cel projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego
- podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników  drogi
- poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw w obrębie remontowanej drogi.
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.  

Planowane Efekty:
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
- odmulenie istniejącego rowu  oraz wymiana uszkodzonego przepustu
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.
- oznakowanie pionowe


Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w roku bieżącym zrealizowano modernizację dróg gminnych Uście Solne - Błonie oraz Wrzępia - Błonie.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 250534K Uście Solne - Błonie w km 0+000,00 do 0+710,00 w miejscowości Uście Solne, Gmina Szczurowa”.

Całkowity koszt zadania wynosi - 155 641,13 zł.

Dofinansowanie zadania wyniosło - 68 667,00 zł.

Cel projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,
- podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi,
- poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw w obrębie remontowanej drogi,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Planowane efekty:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- odmulenie istniejących rowów oraz przepustów,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.


Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 251042K Wrzępia - Błonie w km 0+000,00 do 0+307,00 w miejscowości Wrzępia, Gmina Szczurowa”.

Całkowity koszt zadania wynosi - 80 898,76 zł.

Dofinansowanie zadania wyniosło - 33 900,00 zł.

Cel projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,
- podwyższenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników  drogi,
- poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw w obrębie remontowanej drogi,
- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- odmulenie istniejących rowów oraz przepustów,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.


 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa  zadania:  Remont drogi gminnej nr 250522K w km od 0+000 do km 0 +350 w miejscowości  Rudy Rysie, Gmina Szczurowa.

Kwota dofinansowania: 81 783,00

Całkowita wartość zadania: 179 866,07zł

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Szczurowa. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, odmulono rowy oraz oczyszczono przepusty, utwardzono pobocza drogi kruszywem łamanym, zamontowano próg zwalniający.

Prace zostały wykonane w terminie od 20.09.2021 do 19.10.2021.
 


DOFINANSOWANIE  ZE  ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa  zadania:  Remont drogi gminnej Strzelce Małe- Barczków nr 250526K  w km od 1+000,00  do km 1 +890,00 w miejscowości Barczków, Gmina Szczurowa.

Kwota dofinansowania:  283 903,00zł.

Całkowita wartość zadania: 449 169,84 zł

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Szczurowa. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych.

W ramach projektu zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego, oczyszczone przepusty z namułu, utwardzone pobocza drogi kruszywem łamanym, zamontowane bariery sprężyste.