Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Szczurowa

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) – Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej  w miejscowości Szczurowa.

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

 

Dnia 10 listopada  2023 roku (tj. piątek)  godzina 1100 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok.                     nr 009  (parter – sala narad) - I ustny przetarg nieograniczony.

  1. Oznaczenie     nieruchomości     będącej    przedmiotem     przetargu     według    katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

 

Przedmiotem I ustnego nieograniczonego przetargu była działka zlokalizowana w południowo zachodniej części miejscowości Szczurowa, w obszarze pomiędzy ulicą Słoneczną, a Strefą Aktywności Gospodarczej. Działka to teren niezabudowany, o kształcie mocno wydłużonym o szerokości                             w przedziale 10-30m (śr. 14m) rozciągający się na długości około 620m. Południową granicę działki stanowi rów melioracyjny zajmujący powierzchnię około 100m2. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane, rolne oraz nieużytki. Brak drogi dojazdowej.

Działka nr 1561 znajduje się w terenie określonym jako S197R – tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa I etap, zmianą która obowiązuje od 20.03.2018r. oraz zmianą, która obowiązuje                              od 04.12.2021 r. Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr TR1B/00037282/7.

 

  1. Liczba    osób    dopuszczonych    oraz    osób    niedopuszczonych    do    uczestniczenia w przetargu;

 

Z uwagi na brak wpłacenia wadium do przetargu nie dopuszczono żadnej osoby.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

 Cena 64 500,00 złotych brutto. Kwota z obowiązującym podatkiem VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy              o podatku od towarów i usług. Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

  1. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości;

 

Brak.

Z uwagi na brak oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Szczurowa,20.11.2023r.