Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Uście Solne

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości w miejscowości

Uście Solne

 

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 10 listopada 2023 roku, godz. 1300 ,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 009 – przetarg ustny nieograniczony .
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Uście Solne, działka nr ew. 832, KW:TR1B/00027733/1
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa
  w przetargu:
    dopuszczonych – 2, niedopuszczonych – brak.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta
  w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej
  z ofert :
   
  - cena wywoławcza – 30 000,00 złotych brutto, zwolnienie od podatku VAT art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług 
  - cena uzyskana w przetargu – 30 300,00 złotych brutto, zwolnienie od podatku VAT art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług 
 5. Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  Marcin Przybyło P.U.H. AUTOMAT-SPEC

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa i umieszczeniu na stronie internetowej www.szczurowa.pl w BIP.

 

 

 

Szczurowa, 20.11.2023 r.