Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wola Przemykowska

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wola Przemykowska

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 24 stycznia  2022 roku, godz. 1200 ,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 14 – przetarg ustny nieograniczony .
2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Wola Przemykowska, działka nr ew. 2848, KW:TR1B/00042934/1
3.    Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  dopuszczonych – 1, niedopuszczonych – brak.
4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej  z ofert :  
- cena wywoławcza – 27 500,00 złotych brutto, zwolnienie od podatku VAT art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług  
- cena uzyskana w przetargu – 27 780,00 zł brutto, zwolnienie od podatku VAT art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług  
5.    Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  P.P. Marta i Dariusz Morawiec

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa i umieszczeniu na stronie internetowej www.szczurowa.pl w BIP.Szczurowa, 01.02.2022 r.