Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczurowa

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczurowa

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 24 stycznia 2022 roku, godz. 1000 ,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 14 – przetarg pisemny  nieograniczony .
2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Szczurowa, działka nr ew. 2722/8, KW: TR1B/00037490/8
3.    Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  dopuszczonych – 1, niedopuszczonych – brak.
4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert :  
- cena wywoławcza – 239 000,00 złotych netto, kwota stanowiąca 6,99 % ceny netto osiągniętej w przetargu zwolniona jest z podatku VAT, do kwoty stanowiącej 93,01 % ceny netto osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości  23%   
- cena uzyskana w przetargu –240 000,00 zł netto, kwota stanowiąca 6,99 % ceny netto czyli 16 776,00 zł zwolniona jest z podatku VAT, do kwoty stanowiącej 93,01 % ceny netto uzyskanej w przetargu czyli 223 224,00 zł    naliczono podatek  VAT – 23%  w wysokości  51 341,52  zł, łącznie cena brutto 291 341,52 złotych.
5.    Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  SANDEZIA Sp. z o.o. Zabrzeż 248, 33 – 390 Łącko

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa i umieszczeniu na stronie internetowej www.szczurowa.pl w BIP.Szczurowa, 02.02.2022 r.