Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kolejny nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” rozpoczęty

Ruszył czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Do tej pory dzięki pomocy Województwa aż 780 małopolskich rodziców mogło podjąć lub kontynuować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie swoim pociechom profesjonalną opiekę niani. Rodziców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem do zatrudnienia niani zapraszamy do wzięcia udziału w naborze.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podczas rekrutacji preferowani będą rodzice:

  • pozostający bez pracy,
  • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
  • mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • z niepełnosprawnościami,
  • mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3,
  • samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.). Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie, co do zasady, posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie przez niego niani nie później niż od 1.09.2022 r.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach Projektu wyniesie w 2022 r.:

2 150 zł/m-c - wsparcie podstawowe

Lub

3 010 zł/m-c - wsparcie podwyższone:

dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” – nabór 2022; dla Obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 13 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 16.00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

WIĘCEJ INFORMACJI, WNIOSKI DO POBRANIA - KLIKNIJ TUTAJ