Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Szczurowa odbędzie się w terminach: od 27 – 28 czerwca 2022 r dla mężczyzn, 29 czerwca 2022 r. dla kobiet

Miejsce kwalifikacji wojskowej budynek  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku ul. Królowej Jadwigi 18.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:
1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2001–2002, czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia

4) kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. otrzymała z Urzędu Gminy imienne wezwanie, w którym określone są: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także wskazana jest  godzina stawienia się.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym
w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie Urząd Gminy
w Szczurowej nr tel. 14 632 09 34  najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie i  zostanie wtedy określony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.