Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Nabór kandydatów do pracy w komisji konkursowej

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SZCZUROWA W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2022r.

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SZCZUROWA W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2022r.

WÓJT GMINY SZCZUROWA OGŁASZA NABÓR osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ), działające na terenie Gminy Szczurowa, na stanowiska członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Szczurowa w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), oraz Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przyjęty uchwały nr XXXII/273/2021 Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 grudnia 2021 r.   
1.  Wójt Gminy Szczurowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osoby do składu komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2022 rok.
2.  W skład komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , które spełnia następujące kryteria:
1)  nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie, 
2)  nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności,
3)  jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.

3.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

Zgłoszenie należy dokonać na druku stanowiącym załączniki do niniejszego głoszenia, drogą elektroniczną na adres: ug@szczurowa.pl , za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 roku do godz. 15:30

Formularz zgłoszeniowy