Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Nabór na ławników

Niniejszym informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądowych. Na nową kadencję 2024-2027 Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło, że Rada Gminy Szczurowa wybierze następującą ilość ławników: • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Brzesku: - 2 osoby; • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy: - 1 osobę.

Zgodnie z art. 158 §  1.  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - u.s.p. (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 217)

„ §  1.  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

§  3.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.”

Natomiast, zgodnie z art. 159  Ławnikami nie mogą być:

„Art.  159. 

§  1. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

§  2.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.”

Mając na uwadze art. 162 § 1 u.s.p. - Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Szczurowa prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne     i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Szczurowa, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (art. 162 § 2 u.s.p.):

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie       o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,       a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (art. 162 § 3 u.s.p.).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (art. 162 § 4 u.s.p.).

Komplet dokumentów należy złożyć, jak wcześniej wspomniano: do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 15:30:

 1. w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. Nr 10 (parter) w zaklejonej kopercie;
 2. przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Szczurowa (liczy się data wpływu do Rady Gminy);
 3. na kopercie, o której mowa w ppkt. 1) i przesyłce, o której mowa w ppkt.2) winny znajdować się następujące dane:
 1. nadawca;
 2. odbiorca;
 3. dopisek: „Ławnicy - nie otwierać”.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Szczurowa po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 165 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.szczurowa.pl, można je także otrzymać Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 pok. 10 (parter).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. (art. 162 § 7 u.s.p.).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. (art. 162 § 7a u.s.p.).

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. (art. 162 § 8 u.s.p.).

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. art. 162 § 9 u.s.p. Rada Gminy Szczurowa zobowiązania jest do zasięgać od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.


Szczurowa, dnia  08 maja 2023 r.

Do pobrania wzory dokumentów dla kandydatów na ławników: