Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie

Nasz znak: UG.I.6220.17.2023                                                                                                               

                                                                                                                         Szczurowa  14.02.2024 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2023r poz. 775 ze zm./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023 poz. 1094 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek Projekt – Solartechnik Development Sp. z.o.o z siedzibą ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Uście Solne” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii,  na części działki o nr ewid. 1925/9, obręb Uście Solne,  oraz części działek nr ewid. 2512 i 2513 obręb Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie” - zostało zakończone i wydano decyzję w dniu 08.02.2024 r. znak: UG.I.6220.17.2023.                                                                                                    

Działając na podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:         

  - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych
w Tarnowie ,al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 03.01.2024 r. znak:ST.I.4220.163.2023.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych w postanowieniu warunków.

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie,
 ul. Morawskiego 5, opinia z dnia 15.01.2024 r. znak: KR.ZZŚ.2.4901.297.2023.1.WBK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych w opinii warunków.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 29.12.2023r. znak; NZ.90831.102.2023 opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  na środowisko.                                    

Z opinią o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 108
w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczenie

Obwieszczenie nastąpiło dnia  14.02.2024 r.