Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie

           

Nasz znak: UG.I.6220.7.2023                                                                              Szczurowa 29.02.2024 r.

 

                                                                   OBWIESZCZENIE   

                                                      

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2023 r poz. 775 ze zm./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia
3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2023 poz.1094 ze zm.), zawiadamia  się strony, że postepowanie wszczęte na wniosek Inwestora P. Mirosława Bryksy, SOLLOS SP. Z O.O. z siedzibą ul. Lipska 8, 30 -721 Kraków działającego przez pełnomocnika
P. Łukasza Bielenda, ul. Kazimierza Pułaskiego 8b, 32-020 Wieliczka, w sprawie uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Elektrownia słoneczna Barczków PV2” zlokalizowanego w miejscowości Barczków, gminie Szczurowa, województwo małopolskie, powiat brzeski, na działkach o nr ewid. 332, 333, 334 zostało zakończone.                                          

Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami
i uzgodnieniami:     

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych
w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 26.02.2024 r. znak: ST.I.4220.148.2023.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych w postanowieniu warunków.

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 27.12.2023r znak: KR.ZZŚ.2.4901.262.2023.1.BP nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych w opinii warunków.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 07.12.2023 r. znak; NZ.90831.85.2023  opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 108 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się
w odległości 100m od granic tego terenu,

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 29.02.2024 r.