Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie dot. rozbudowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Szczurowa i miejscowości Rylowa, gmina Szczurowa, powiat brzeski”

           

Nasz znak: UG.I.6220.2.2023                                                                                Szczurowa 17.07.2023

 

                                                                   OBWIESZCZENIE   

                                                       

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2023r poz. 775 ze zm./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2023 poz.1094 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2  w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:  

„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Szczurowa i miejscowości Rylowa, gmina Szczurowa, powiat brzeski” zostało zakończone i wydano decyzję w dniu 17.07.2023r. znak: UG.I.6220.2.2023.                                                                                                   

Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:     

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 22.06.2023r znak:ST.I.4220.56.2023.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych w postanowieniu warunków.

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 29.06.2023r znak: KR.ZZŚ.2.4901.90.2023.2.KM  nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych w opinii warunków.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 18.05.2023r znak; NZ.90831.28.2023  opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu,

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 17.07.2023