Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Niedzieliska I o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2712 w obrębie nr 8 Niedzieliska, gmina Szczurowa”

Nasz znak: UG.I.6220.7.2021                                                                                            Szczurowa  22.06.2022

 

                                                                   OBWIESZCZENIE   

                                                      

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2021r poz. 735 ze zm./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2021 poz.2373 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek Solar Field 7 Sp. z.o.o ul. Kasztanowa 9, 05-830 Nadarzyn ul. Żółwińska 53, 05-830 Nadarzyn  w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Niedzieliska I o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2712 w obrębie nr 8 Niedzieliska, gmina Szczurowa”-   zostało zakończone i wydana decyzja w dniu 22.06.2022r znak: UG.I.6220.7.2021                                                                                                     

Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:                                                 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie                     Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 24.05.2022r znak: ST.I.4220.116.2021.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 29.11.2021r znak: KR.ZZŚ.2.435.240.2021.PK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 09.09.2021r znak; NZ-420-98/21

opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 .

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia  23.06.2022