Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości Szczurowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U.  z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Szczurowa nr XXXIV/293/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości Szczurowa

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości Szczurowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.09.2022 r. do 20.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, w godzinach pracy urzędu.

Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny.

Osoby chcące się zapoznać z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić w siedzibie urzędu. Wyłożone dokumenty udostępnione będą również na stronie internetowej urzędu www.szczurowa.pl oraz na BIP bip.malopolska.pl/ugszczurowa.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 03.10.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Szczurowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2022 r. włącznie. Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,
  2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@szczurowa.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 03.11.2022 r. włącznie, na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Szczurowa.

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego