Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa ZAWIADAMIA, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„ Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego /piasku i żwiru.

Nasz znak UG.I.6220.4.2021                                                                              Szczurowa 08.02.2022r

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i  art. 33 – 36 oraz art. 56 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz.735 ze zm.)

Wójt Gminy Szczurowa

ZAWIADAMIA,

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„ Eksploatacja złoża  kruszywa naturalnego /piasku i żwiru/ na działkach ewidencyjnych nr 1065,1066,1067, 1068,1072, 1073,1074, 1075,1088,1089,1137,1138, 1147,1148, 1149, 1150,1151,1152,1157, 1166,1366, 1367, 1368,1171/3 w miejscowości Dołęga gmina Szczurowa, powiat brzeski  

Postępowanie prowadzi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w związku z przedłożonym do tutejszego Urzędu  uzupełnieniem do raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonym przez EKO – CONSULT ul. Nadbrzeżna 65/7, 33-300 Nowy Sącz
   
Ponadto informuje się o możliwości:
- składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia i wydania opinii do  środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest:
 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych Oddział w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9  
- Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie – RZGW  ul. Piłsudskiego 22,

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa w pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku, w godz. od  8ºº do 15 ºº  w piątek od godz. 1000 do 1800  w terminie  30 dni od  daty publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej - adres do korespondencji: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, tel. 014 632 09 33, fax. 014 671 45 05, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: w terminie od dnia 08 luty 2022r. do dnia 11 marca 2022r. tj. po ukazaniu się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na lokalizację inwestycji. Po upływie wskazanego terminu uwagi i wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

Szczurowa dnia 08.02.2022r