Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Nasz  znak: UG.I. 6220.5.2023                                                                   Szczurowa 21.11.2023r.

 

 

                                                            OBWIESZCZENIE

                                                WÓJTA GMINY SZCZUROWA

 

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4 oraz art. 59 a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U  z 2023r poz.1094/, oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U.2023 poz. 775/ zawiadamia  się strony, że postępowanie wszczęte na wniosek  Inwestora – P. Mirosław Bryksy, SOLLOS SP. Z O.O., z siedzibą ul. Lipska 8, 30-721 Kraków, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni słonecznej Uście Solne” na działce nr 513  w miejscowości Uście Solne, o łącznej mocy około 6,336 MW - zostało zakończone i wydano decyzję odmowną w dniu 21.11.2023r. znak: UG.I.6220.5.2023.                                                

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 108 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00, w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 6320904.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty                       w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi,          w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                

 

              

                                                                                         

 Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 22.11.2023r.