Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Nasz  znak: UG.I. 6220.18.2023                                                                        Szczurowa 18.12.2023r.

 

 

                                                            OBWIESZCZENIE

                                                WÓJTA GMINY SZCZUROWA

 

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2023r poz.1094/, oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego              /Dz. U.2023 poz. 775/ Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Elektrownia słoneczna Zaborów”

 

Inwestor –  P. Mirosław Bryksy, SOLLOS SP. Z O.O. z siedzibą ul. Lipska 8, 30-721 Kraków, działający przez pełnomocnika P. Łukasz Bielenda z siedzibą w ul. Pułaskiego 8b, 32-020 Wieliczka,

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 6320904.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                               

 Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 18.12.2023r.