Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

                   

Nasz  znak: UG.I. 6220.5.2020                                                                                 Szczurowa 15.03.2024 r.

 

    OBWIESZCZENIE

      WÓJTA GMINY SZCZUROWA

 

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r poz.1094 t.j.), oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2023 poz.775 t.j.) Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o zmianę decyzji środowiskowej znak: UG.I.6220.5.2020, z dnia 19.02.2021 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami” zlokalizowanych w miejscowości Kwików – gmina Szczurowa, powiat brzeski na działkach ewidencyjnych nr  371/2, 373/1, 373/2, 374, 375

Inwestor – DBA 1 Sp. z o.o., z siedzibą al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

 

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 108 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 – 15.30 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 671 40 98.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 16.04.2024 r.