Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 344 t.j.) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych Najemców na okres nie przekraczający 3 lata

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. budynku oddana           w najem            w m2

Opis lokalu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Termin zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

działka nr

ew. 1023/1

w miejscowości Szczurowa,

ul. Rynek 3

KW 53726

25,9

lokal użytkowy           w budynku ośrodka zdrowia usytułowany na I piętrze, Najemca ma prawo korzystać            z części wspólnej tj. korytarza, poczekalni, wc

lokal użytkowy – gabinet rehabilitacji ruchowej

Zgodnie          z zapisami             w umowie (umowa na okres  do           3 lat)

Miesięcznie 376,98 zł netto,

podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Do 10 dnia każdego miesiąca, waloryzacja          w oparciu                   o wskaźnik wzrostu cen towarów                  i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS

Oddanie              w najem na rzecz dotychczasowego Najemcy, Obecna umowa do 30 kwietnia 2024 roku

 

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 105, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 09.04.2024 r.