Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. oddania lokali w najem

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344)  

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem na czas trwania stosunku pracy

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr ew. 1023/1 położona w m. SzczurowaKW TR1B/00053726/0

  1. Powierzchnia lokalu w  m2:56,00
  2. Opis lokalu: Lokal mieszkalny znajdujący się na piętrze w budynku pod adresem Szczurowa, ul. Rynek 3 składający się z : 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,łazienki i WC
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal mieszkalny
  4. Wysokość opłat z tytułu najmu: Czynsz miesięczny-  kwota bazowa (100%)- 3,39 zł za 1 m2
  5. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z zapisami w umowie/ aktualizacja opłat zgodnie z art. 8a i art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2022 roku poz. 1360)

  1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Zgodnie z uchwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Szczurowa – umowa najmu związana ze złożonym wnioskiem na czas trwania stosunku pracy

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 16.03.2023 r.

Ogłoszenie - PDF