Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 344) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. lokalu oddana w użyczenie w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

część budynku na działce nr

ew. 993/2

obręb Uście Solne

TR1B/00081043/3

 

290,75 m2

zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 (lokal zaznaczony kolorem żółtym)

 

Działka zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym

Działka numer 993/2 w części 0,02 ha znajduje się w terenie określnym jako KD(DP-Z) nr 1424K- tereny dróg powiatowych klasy Z (zbiorczych), w pozostałej części znajduję się w terenie określonym jako UO- tereny usług publicznych- oświaty.

użyczenie dla potrzeb

Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Zgodnie z zapisami w umowie

Nieodpłatnie

Nie dotyczy

Oddanie w nieodpłatne używanie dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Na okres 3 lat

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 15.03.2023 r.