Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)     
WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do zbycia

Oznaczenie nieruchomości wg  księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr ew. 832, obręb: Uście Solne, TR1B/00027733/1

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,15

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana w centralnej części miejscowości Uście Solne, przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 0,5 km od centrum miejscowości w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zagrodowymi. Działka to teren płaski, niezabudowany, o kształcie regularnym zbliżonym do trójkąta o powierzchni 0,15 ha (1,500m2) ostatnio użytkowany jako pastwisko, nieużytek wymagający w części uporządkowania. Północną granicę działki stanowi pas drogi powiatowej KD(DP-Z).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako Lz– grunty zadrzewione i zakrzewione

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Termin zagospodarowania: nieoznaczony

Cena nieruchomości  w złotych: Cena 43 500,00 złotych netto.Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Informacja o przeznaczeniu: Zbycie  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego wykazu

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście po uprzednim telefonicznym  umówieniu spotkania lub telefonicznie: Urząd Gminy Szczurowa, Szczurowa ul. Lwowska 2, w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

 

Szczurowa 21.03.2023 r.