Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do zbycia

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                    (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)     
           WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych  do zbycia

 

Oznaczenie nieruchomości wg  księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr ew. 380/1, obręb: Rajsko, TR1B/00096941/6

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,0113

Opis nieruchomości:  Działka zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Rajska. Działka nr ew. powstała w wyniku podziału działki nr ew. 380 w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ew. działki 378/1. Działka to teren płaski, niezabudowany, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RV- 0,0022 , B- 0,0091

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Termin zagospodarowania: nieoznaczony
 

Cena nieruchomości  w złotych: Cena działki 3 800,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT – 23%

Informacja o przeznaczeniu: Zbycie na wniosek w drodze bezprzetargowej - kształt i mała pow.  nie pozwala na odrębne zagospodarowanie

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego wykazu

 

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście po uprzednim telefonicznym  umówieniu spotkania lub telefonicznie: Urząd Gminy Szczurowa, Szczurowa ul. Lwowska 2, w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

 

Szczurowa 15.05.2023 r.