Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. zamiaru zbycia działki w miejscowości Dąbrówka Morska

Wójt Gminy w Szczurowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych  do zbycia.

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                    (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 t.j.)     
           WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych  do zbycia

 

Oznaczenie nieruchomości wg  księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr ew. 83/2, obręb: Dąbrówka Morska, TR1B/00035914/3

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,11

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w północno zachodniej części miejscowości Dąbrówka Morska, w odległości około 5,0 km od centrum Gminy w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciw powodziowych Wisły. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane, rolne. Działka nie posiada prawnie urządzonego dojazdu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Działka nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który przestał obowiązywać 01.01.2004r. działka znajdowała się w obszarze terenów określonych jako użytki rolne.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa (obowiązującego od 28 stycznia 2014 roku) działka znajdowała się w obszarze terenów rolnych.

Termin zagospodarowania: nieoznaczony
 

Cena nieruchomości  w złotych: Cena 5 300,00 złotych brutto. Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Informacja o przeznaczeniu: Zbycie  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego wykazu

 

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania lub telefonicznie: Urząd Gminy Szczurowa, Szczurowa ul. Lwowska 2, w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

 

Szczurowa 31.08.2023 r.