Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie o przetargu

Działając  na podstawie  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38  i art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)   Wójt Gminy Szczurowa – ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  z zasobów mienia komunalnego Gminy  Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.  2848 o pow.  0,1333 ha położonej w miejscowości Wola Przemykowska, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość  położona w miejscowości Wola Przemykowska, Gmina Szczurowa  oznaczona jako działka ew. nr 2848, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  nr KW TR1B/00042934/1

Powierzchnia nieruchomości:   0,1333 ha

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w  zachodniej części miejscowości Wola Przemykowska, Gmina Szczurowa przy drogach gminnych,  w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zagrodowymi oraz w sąsiedztwie obiektu OSP, Działka  nr ew. 2848 to teren płaski, niezabudowany o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu, elementy infrastruktury (woda, ee, gaz ) w zasięgu.  W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako  PsIII – pastwiska trwałe

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania: Gmina Szczurowa nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wola Przemykowska. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa obowiązującego od 28 stycznia 2014 roku działka znajduje się  w terenie określonym jako U/MN – tereny usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony     

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:   Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 29 października  2021 roku. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości 04 listopada 2021 roku.

Cena  wywoławcza:   27 500,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100) złotych brutto. Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00042934/1 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.   Dział IV  księgi wieczystej nr TR1B/00042934/1 – Hipoteka – brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu:   24 stycznia 2022 roku (tj. poniedziałek)  godzina  1200 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium należy wnieść w pieniądzu  w terminie najpóźniej do dnia 21 stycznia 2022 roku  w wysokości  5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium – dz. nr 2848 – Wola Przemykowska”.  Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:  O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych :  Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pod  nr tel. 14 671 40 97 lub osobiście po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa,  20.12.2021 r.

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WRAZ Z REGULAMINEM I OŚWIADCZENIAMI, RODO