Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Szczurowa   -  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego  Gminy Szczurowa stanowiącej działkę ew. nr 2722/7 w miejscowości Szczurowa.

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Działając  na podstawie art.28 ust 1 i 2,  art. 37 ust. 1, art. 38,  art. 40  ust.1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa   -  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego  Gminy Szczurowa stanowiącej działkę ew. nr 2722/7 w miejscowości Szczurowa.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość  położona w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa   oznaczona jako działka ew. nr 2722/7 dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  nr TR1B/00037490/8.

Powierzchnia nieruchomości: 2,2807 ha

Opis nieruchomości:

Działka zlokalizowana jest  w południowej części miejscowości Szczurowa, w sąsiedztwie skrzyżowania dwóch dróg strategicznych (drogi wojewódzkiej nr 964 Niepołomice – Dąbrowa Tarnowska i drogi nr 768 Brzesko – Kazimierza Wielka), 12 km od zjazdu z autostrady A4. Sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości zabudowane obiektami produkcyjno – usługowymi w Strefie Aktywności Gospodarczej, działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługowo - komercyjną oraz nieruchomości rolne, tereny użytków zielonych, nieużytki. Jest to działka niezabudowana, o kształcie regularnym zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Teren obniżony w stosunku do drogi wewnętrznej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej oraz drogi wojewódzkiej nr 768, o stosunkowo wysokim poziomie wód gruntowych. W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne w obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w m. Szczurowa przyjmuje się, że warunki gruntowo – wodne  są złożone. Pod warstwą gleb występują głównie grunty spoiste w stanie plastycznym, miejscowo twardoplastycznym przechodzące wraz z głębokością w grunty organiczne o dużej miąższości, a następnie w  nawodnione grunty sypkie. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić roboty odwodnieniowe. Dostęp do działki z wewnętrznej drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej, elementy infrastruktury (woda, ee, kanalizacja na ścieki komunalno – bytowe bez możliwości przyjęcia ścieków przemysłowych) w zasięgu.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  za gospodarowania:

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana  jako ŁIV, ŁV - łąki trwałe i W- ŁV – wody i łąki.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa I etap                           i zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 roku oraz zmianą, która  obowiązuje od 04.12.2021 roku  działka nr ew. 2722/7 znajduje w części około 0,15 ha w terenie określonym jako S192RZ - tereny  użytków zielonych (łąk i pastwisk) a w pozostałej części w terenie określonym jako S63UC/P – tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem ośrodków produkcyjnych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Do 5 lat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:  

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości 20 kwietnia 2023 roku, Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 20  kwietnia 2023 roku.

Cena  wywoławcza:   Cena 717 000,00 złotych netto. Kwota stanowiąca 13,6 %  ceny netto osiągniętej w przetargu zwolniona jest z podatku VAT, natomiast do kwoty stanowiącej             86,4 % ceny netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT – 23 %

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00037490/8 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów. Dział IV księgi wieczystej nr TR1B/00037490/8 - Hipoteka- brak wpisów.

 

Warunki dodatkowe:

 1. O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, które nie są                      w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami, nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne, dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego, będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla ludzi i  środowiska przyrodniczego.
 2. Sprzedaż nieruchomości zostaje obostrzona terminem jej zagospodarowania poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia zabudowy przez nabywcę, tj. realizacji obiektów o charakterze komercyjnym – czego skutkiem będzie utworzenie na terenie tej nieruchomości nowych stałych miejsc pracy w liczbie minimum 3 osób w ciągu 4,5 lat od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości. Rozpoczęcie budowy udokumentowane wpisem do dziennika budowy winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2,5 roku od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości, a zakończenie budowy udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu                      w terminie  4,5 lat od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości. W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu rozpoczęcia zabudowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 % ceny sprzedaży brutto. Kara w tej samej kwocie naliczona zostanie również w przypadku przekroczenia terminu zakończenia budowy. Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). W przypadku przekroczenia terminu nie utworzenia nowych, stałych miejsc pracy zostanie również naliczona kara umowna w wysokości 10 % ceny sprzedaży brutto. Nabywca podda się egzekucji tych kar w akcie kupna-sprzedaży na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właściciela                                      (i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości  oraz utworzenia nowych stałych miejsc pracy, kary umowne ciążą nadal na nabywcy.
 3. Niezależnie od kar umownych z pkt. 2 w przypadku nie wywiązania się nabywcy a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych miejsc pracy Gmina Szczurowa zastrzega sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o kary umowne, o których mowa w pkt. 2. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:     

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z opisem: „oferta zakupu – dz. nr 2722/7                                 w Szczurowej”  należy składać na dzienniku podawczym w sekretariacie  Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 07 września 2023 do godz. 1500

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego oraz  warunkami przetargu,
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i przyjmuje  je  bez zastrzeżeń,
 5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 6. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 7. Kopię dowodu wniesienia wadium,
 8. Wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
 10. Potwierdzenie wpłaty wadium

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobiście do dnia  01 września 2023 roku w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2,                     po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu lub telefonicznie, nr tel. 14 671 40 97

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu  15 września 2023 roku  o godz.  12 00  w  Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, parter, sala narad (pok.14)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu  w złotych w terminie najpóźniej do dnia 07 września 2023 roku w wysokości 72 000,00 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium na zakup dz. nr 2722/7 w Szczurowej” Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych : ponosi nabywca

Zastrzeżenie: właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dodatkowe   można uzyskać w Urzędzie Gminy  Szczurowa  lub pod  nr tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

 

Szczurowa, 28.06.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Oświadczenia do przetargu
Regulamin przetargu
Obowiązek informacyjny