Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Szczurowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1,
art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (test jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szczurowa Uchwały Nr LVI/445/2024
z dnia 19 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Szczurowa
.

Sporządzeniem planu ogólnego obejmuje się obszar gminy Szczurowa w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2024r.

Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać do Wójta Gminy Szczurowa wyłącznie za pomocą formularza pn. „Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego” , który dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa  a w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczurowa w zakładce „Załatw sprawę w urzędzie”, „Budownictwo”,  nazwa wniosku: „Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”.

Wnioski można składać w formie:

  • papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa lub listownie na adres siedziby Urzędu: ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,
  • elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej ug@szczurowa.pl lub skrzynki podawczej ePUAP: Skrytka odbiorcza: /2q998wusp2/skrytka

Wniosek do projektu planu ogólnego winien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej,  o ile taki posiada, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz musi wskazywać czy jest właścicielem czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Szczurowa dostępna jest pod linkiem :
https://szczurowa.pl/strona/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych

Wójt Gminy Szczurowa


Do pobrania: