Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.)  

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 121 położona w m. BarczkówKW TR1B/00033563/3

  1. Powierzchnia nieruchomości w  ha:0,4492

Powierzchnia części nieruchomości w ha: 0,10

(część działki zaznaczona na załączniku graficznym kolorem żółtym)

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  Bi – 0,1135ha, R IIIb – 0,1372 ha,Ł III – 0,1985 ha,

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego PlanZagospodarowania Przestrzennego- w części około 0,04 haznajduje się w terenie określonym jako  KD(DP-Z)nr1424K– tereny dróg powiatowych – zbiorczych,w części około 0,09 ha znajduje się w terenie określonym jako UO – tereny usług publicznych o sprecyzowanym przeznaczeniu – oświaty, w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jakoUM – tereny usług publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: Zgodnie z zapisami umowy
  2. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

  1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

  1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 20.02.2023 r.

Załącznik do pobrania