Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 roku poz.344.)  

 WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania 

I.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 120/7 położona w m. Rudy-Rysie KW TR1B/00071574/1

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha :0,81

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  Ps – 0,77 ha, W Ps V – 0,04 ha

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – w części około 0,07 ha znajduje się w terenie określonym jako 05KDL – tereny dróg publicznych klasy L (lokalne),         w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako Ł9U – tereny usługowe (usług wielobranżowych)

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

II.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 212 położona w m. Niedzieliska KW TR1B/00081944/9

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha :0,05

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  Ł V – 0,05 ha,

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – znajduje się w terenie określonym jako H44UC/P – tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem ośrodków produkcyjnych

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

III.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 223/1 położona w m. Niedzieliska KW TR1B/00081944/9

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha :0,23

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  Ł – 0,22 ha, W R IIIb – 0,01 ha

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - w części około 0,01 ha znajduje się w terenie określonym jako H276WS – tereny wód powierzchniowych (rzek, potoków, oczek wodnych), w części około 0,09 ha znajduje się w terenie określonym jako H264RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich, w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako H262RZ – tereny użytków zielonych ( łąk i pastwisk)

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 04.05.2023 r.