Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotowe zadanie polega na wymianie pieców/ kotłów węglowych starej generacji, opalanych paliwem stałym na kotły gazowe. Planuje się wyminę 16 kotłów u mieszkańców Gminy Szczurowa, o łącznej mocy 256kW. Dzięki realizacji zadania zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń o 7 092,36kg/rok. Lokalizacja źródła emisji będzie ograniczona przede wszystkim na obszarach chronionych (przynajmniej 50% kotłów będzie wymienionych na obszarze chronionym).

Koszt realizacji zadania wynosi 266 240,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w łącznej kwocie 116 000,00 zł. Gmina Szczurowa zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na poziomie 10% kosztów kwalifikowanych.

Efektem ekologicznym zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” jest redukcja emisji równoważnej do powietrza o 7 092,36 kg/rok.

Efektem ekologicznym zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” jest: likwidacja 16 szt. pieców/ kotłów węglowych o łącznej mocy 256 kW i montaż 16 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 204,8 kW.