Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Pozyskaliśmy dofinsnaowanie na prawie 530 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci!

Gmina Szczurowa pozyskała dofinansowanie w ramach Grantu 3 projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w kwocie 79 525,36 zł dla Zespołu Szkół w Szczurowej (Szkoły Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Szczurowej) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

W ramach Grantu 3 w szkołach realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań na które w ramach grantu zakupione zostaną potrzebne pomoce dydaktyczne.

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szczurowej zostanie zrealizowanych łącznie 240 godzin zajęć dodatkowych w ramach:

 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Kółka teatralnego- rozwijającego kompetencję rozumienia
 • Kółka laboratoryjnego - ,, Badacze przyrody”
 • Kółka plastyczno-technicznego - ,, Myślę, projektuję, działam”
 • Kółka informatycznego - ,, Tajniki Informatyki”

W Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich zostanie zrealizowanych łącznie 288 godzin zajęć dodatkowych w ramach:

 • Kółka z języka angielskiego
 • Kółka matematyczno-przyrodniczego- ,,Myśl i eksperymentuj”
 • Kółka informatyczno-technicznego
 • Kółka przyjaciół przyrody
 • Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej
 • Zajęcia wyrównawcze z zakresu języka ojczystego – rozwijające kompetencję rozumienia
 • Zajęcia wyrównawcze z zakresu języka obcego

 Zajęcia mają pomóc zniwelować u uczniów skutki pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Grant realizowany jest w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.