Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie:
szczurowa.pl – gospodarka odpadami. Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) mają obowiązek posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednocześnie przypominam, iż umowy muszą zawierać postanowienia zobowiązujące wykonawcę do odbioru odpadów posegregowanych zgodnie z art. 4d u.c.p.g.
Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych (działalność usług ogólnobudowlanych), organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych,  handlu obwoźnego, banków, poczty, żłobków i przedszkoli prywatnych, domów opieki zdrowotnej i domów seniora, cmentarze itp.
Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Wartości wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa (Uchwała XII/102/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 października 2019 roku.)
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej! W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
 uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą
nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Szczurowa
nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.
Kopię tych dokumentów (aktualne umowy wraz z dowodami uiszczania opłat) należy przesłać lub dostarczyć do  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej / ul. Rynek 3 c /w terminie do dnia 31.05.2023 r. Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:
 nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519);
 wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną,
na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia.