Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687). Głównym celem ustawy jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.,

Zwrot podatku VAT od ceny gazu może otrzymać osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto, lub osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

Osoba składająca wniosek o refundację podatku VAT załącza fakturę z roku 2023 za dany okres rozliczeniowy. Fakturę za zużyte paliwo gazowe wraz z wnioskiem należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. Faktura za zużyte paliwo gazowe musi być opłacona z dołączonym potwierdzeniem zapłaty.        

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Wniosek o zwrot podatku VAT trzeba złożyć w terminie 30 dni od otrzymania każdej faktury dokumentującej zużycie gazu w roku 2023r.  

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3; Kontakt tel; 14 6320971,14 623 0994, 14 671 3121; adres e -mail; gops@szczurowa.pl

WNIOSEK - KLIKNIJ TUTAJ