Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Rewitalizacja obiektów społeczno- kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa

Rewitalizacja obiektów społeczno- kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa

 

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja obiektów społeczno- kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji kryzysom społecznym i pozaspołecznym. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Remont remizy OSP w Uściu Solnym (remont sali spotkań i zaplecza socjalnego: kuchnia
i sanitariaty, zakup wyposażenia, remont instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej, monitoring);

2. Remont domu ludowego Włoszyn (remont zaplecza kuchennego i w.c, elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, schody, barierki, podjazd dla niepełnosprawnych, zagospodarowania otoczenia, monitoring);

3. Remont remizy OSP w Kwikowie (ocieplenie, elewacja, remont dachu, rozbudowa budynku, taras, ogrodzenie, monitoring, przebudowa linii telefonicznej, zagospodarowanie otoczenia);

4. Rewitalizacja rynku w Uściu Solnym (plantowanie terenu, zieleń, monitoring) obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni o pow. 1,12 ha w zakresie wykonania nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej;

5. Rewitalizacja parku wokół dworku w Strzelcach Wielkich (zagospodarowanie terenu m.in alejki, mała architektura, monitoring, wykonanie prac dendrologicznych);

6. Remont domu ludowego w Kopaczach Wielkich (iniekcja, termomodernizacja, zaplecze sanitarne i kuchenne, remont i przebudowa pomieszczeń, zagospodarowanie otoczenia wraz
z oświetleniem parkowym);

7. Remont budynku domu ludowego w Strzelcach Wielkich (elewacja budynku, docieplenie stropu, stolarka okienna, zadaszenie wejścia, remont pomieszczeń na parterze).

 

Koszt całkowity projektu wynosi 4 096 141,86 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 2 949 007,37 zł. Pozostała część, tj. 1 147 134,49 zł pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Szczurowa.

 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: grudzień