Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym

 

Rewitalizacja obiektu grodzkiego w Uściu Solnym

 

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja obiektu grodzkiego
w Uściu Solnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Celami bezpośrednimi projektu są:

- poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych

- rozwijanie różnorodnych form aktywności społecznych

- zwiększenie integracji społeczności lokalnej

- aktywizacja społeczna mieszkańców i zacieśnianie więzi międzyludzkich

- poprawa stanu technicznego obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej

- wzmocnienie potencjału bazy lokalowej - stworzenie kompleksowych warunków dla szeroko pojętej działalności społecznej, spędzania wolnego czasu dla młodzieży i lokalnej Społeczności.

 

Projekt swym zakresem obejmuje:

- remont pomieszczeń wraz z przystosowaniem ich pod pomieszczenia biblioteki, izby pamięci;

- remont toalet wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych;

- remont elewacji;

- roboty zewnętrzne;

- docieplenie stropu nad piętrem;

- remont instalacji elektrycznej;

- remont instalacji sanitarnej;

- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- zakup wyposażenia.

 

Koszt całkowity projektu wynosi 1 135 862,61 zł. Dotacja, która pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 863 800,18 zł. Pozostała część, tj. 272 062,43 zł pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Szczurowa.

 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: sierpień 2021 r.