Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Sprawy podatkowe

Sprawy podatkowe

Miejsce załatwienia:

pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania

Opłata: na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości-od każdego egzemplarza - 21,00 zł; pozostałe zaświadczenia o stanie posiadania – 17,00 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia o stanie posiadania w sprawach:
• alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
• ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
• świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
• zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;
• nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Termin załatwienia: na bieżąco

  • Zaświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach  *wniosek - pobierz

Miejsce załatwienia:
pokój nr 7 na parterze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:

- wypełniony wniosek
Opłata: 21,00 zł od każdego egzemplarza.

Termin załatwienia:na bieżąco

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego *wniosek - pobierz

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:

- wypełniony wniosek

- faktury VAT dokumentujące część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

- dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Opłata: zwolnione z opłaty

Termin załatwienia: do 30 dni

  • Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

• Deklaracja na podatek od nieruchomości *wniosek - pobierz

- Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

*wniosek - pobierz

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

*wniosek- pobierz

• Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) *wniosek - pobierz

- Załączniki do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

*wniosek - pobierz

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

*wniosek - pobierz

Dane pozostałych podatników (ZIN-3)

*wniosek - pobierz

 

Podatek rolny
• Deklaracja na podatek rolny (DR-1) *wniosek - pobierz

- Załączniki do deklaracji na podatek rolny:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

*wniosek - pobierz

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

*wniosek - pobierz
• Informacja o gruntach (IR-1) *wniosek - pobierz

- Załączniki do informacji o gruntach:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)

*wniosek - pobierz

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

*wniosek - pobierz

Dane pozostałych podatników (ZIR-3)

*wniosek - pobierz

 

Podatek leśny
• Deklaracja na podatek leśny (DL-1) *wniosek - pobierz

- Załączniki do deklaracji na podatek leśny:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

*wniosek - pobierz

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

*wniosek - pobierz
• Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) *wniosek - pobierz

- Załączniki do informacji o lasach:

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowania (ZIL-1)

*wniosek - pobierz

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

*wniosek - pobierz

Dane pozostałych podatników (ZIL-3)

*wniosek - pobierz