Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Uchwała nr XLIII/361/2022

UCHWAŁA NR XLIII/361/2022

RADY GMINY SZCZUROWA

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany: Uchwały Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 103 ust. 5, art. 104, art. 105, art. 106 i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 736) – Rada Gminy Szczurowa uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie scalania i podziału nieruchomości – wprowadza się następującą zmianę:

1. w § 3 każdorazowo zwrot – cyt. „[…]w terminie do 2023 roku” – zastępuje się zwrotem:

„[…] w terminie do 2033 roku”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa.

2. Uchwała podlega doręczeniu uczestnikom postępowania scaleniowego.  

UCHWAŁA