Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Urząd Stanu Cywilnego

  • Odpis aktu urodzenia *wniosek – pobierz
  • Odpis aktu małżeństwa *wniosek – pobierz
  • Odpis aktu zgonu *wniosek – pobierz
  • Odpisy aktów stanu cywilnego *wniosek – pobierz

Miejsce załatwienia:
pokój nr 111 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu

- dowód osobisty (do wglądu)

Opłata: odpis skrócony - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł
Termin załatwienia: na bieżąco

  • Zawarcie małżeństwa

Miejsce załatwienia:
pokój nr 33 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu

Potrzebne dokumenty:

- dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
- odpisy skrócone aktów urodzeń, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC.

Dodatkowo:
Od osób, które pozostawały z związku małżeńskim: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie dla rozwiedzionych.
Od nieletnich kobiet: prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Od cudzoziemców: Dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa np. prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie Sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC, względnie przed konsulem wg miejsca zamieszkania za granicą. Dowód tożsamości – paszport z wizą.
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Opłata: 84,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 XI 2006 r. (Dz. U. z 2006, nr 225, poz. 1635) o opłacie skarbowej.
Zezwolenie na skrócenie terminu 30-dniowego od spisania zapewnienia - 39 zł).

Termin załatwienia:

Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem 1 miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. W przypadku małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej sporządzenie aktu małżeństwa w terminie do 5 dni od udzielenia ślubu przez duchownego.

UWAGA:
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od daty wydania.

  • Sporządzenie aktu zgonu *wniosek – pobierz

Miejsce załatwienia:
pokój nr 33 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek

- karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,

- dowód osobisty osoby zmarłej,

- dowód osobisty współmałżonka,

- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje 3 odpisy aktu zgonu oraz jedną część karty zgonu przeznaczoną do celu pochówku zwłok.

Opłata: Sporządzenie aktu zgonu i 3 skrócone odpisy z tego aktu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Za każdy następny odpis skrócony odpis aktu zgonu opłata wynosi 22 złza każdy odpis zupełny – 33 zł.

Termin załatwieniana bieżąco

KARTY USŁUG