Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.)  

 WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem nierolniczego użytkowania

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

           Działka nr ew.953/10  położona w m. Szczurowa, KW TR1B/00085153/5

  1. Powierzchnia nieruchomości w  ha:  0,5174

Powierzchnia części nieruchomości w ha: 0,0004 (część działki zaznaczona na załączniku graficznym kolorem żółtym)

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa- N-0,0511 ha, Bi- 0,0768 ha,B-0,3895 ha,

Wydzielona część nieruchomości gruntowej- B- 0,0004 ha

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

           Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Działka nr 953/10 – w części około 0,02 ha  znajduje się w terenie określonym jako 39KDD – tereny dróg publicznych - klasy D (dojazdowe), w części około 0,14 ha  znajduje się w terenie określonym jako 112KDW - tereny dróg wewnętrznych, a w pozostałej części znajduje się
w terenie określonym jako S34U – tereny usługowe (usług wielobranżowych). Działka nr 953/10 znajduje się w wyznaczonym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Gminy Szczurowa – Uchwała Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016 r. Nr XIX/136/2016.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie oznaczony
  2. Wysokość opłat z tytułu najmu: Czynsz roczny w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych)
  3. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:
    Do 31 stycznia każdego rok na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego.
  4. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem: Oddanie w dzierżawę na cele nierolnicze na okres 3 lat

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 22,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.

 

Szczurowa,23.01.2023 r.

Załącznik
Ogłoszenie - PDF