Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Gnojnik, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację projektu są Gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice, oraz Zakliczyn.

Całkowita wartość realizowanego projektu pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” wynosi 6 813 928,45 złotych. Na realizację tego poddziałania gminy pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 6 712 013,15 złotych. Wkład własny Beneficjenta wynosi 101 915,30 złotych. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła wynosi 8 000,00 złotych, plus maksymalnie do 1000,00 złotych na dofinansowanie instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego.

W wyniku realizacji projektu uzyskuje się efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 o 30,78% oraz redukcji emisji pyłu PM10 o 95,88% i PM2,5 o 90,71%. Przed realizacją projektu emisja CO2 wynosiła 6138,017 Mg/rok, po jego realizacji wyniesie 4248,749 Mg/rok. Natomiast emisja pyłów przed realizacją projektu wynosiła odpowiednio PM10: 22,427 Mg/rok, PM 2,5: 9,443 Mg/rok, po realizacji emisja pyłów wyniesie: PM10: 0,924 Mg/rok, PM 2,5: 0,877 Mg/rok.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości emitowanych pyłów.