Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

 

Gmina Szczurowa jest Partnerem Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”, w ramach Osi Priorytetowej5Ochrona środowiska 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach Projektu zakupiono nowy  lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą RENAULT MASTER.

Całkowita wartość samochodu to: 275 200,00 zł z czego:

  1. kwota dofinansowania: 261 440,00 zł, w tym:
  • kwota środków europejskich: 233 920,00 zł
  • kwota współfinansowania z budżetu państwa: 27 520,00 zł 
  1. kwota wkładu własnego:13 760,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2023 r.