Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLIII/359/2022 Rady Gminy Szczurowa z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, 

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje  się komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 3/2023 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 11.01.2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 rok w następującym składzie:

  1. Pani Maria Kądziołka - Przewodnicząca komisji - przedstawiciel Wójta
  2. Pani Elżbieta Gądek - członek komisji - przedstawiciel Wójta
  3. Pani Bogumiła Dziąćko   - członek komisji - przedstawiciel Wójta
  4. Pani Bogusława Daniel - Zieja – członek komisji – przedstawiciel Wójta

§ 2.

Określa się Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej.

       § 4.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczurowej,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.

Załączniki do pobrania