Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zarządzenie Nr 15/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku


Zarządzenie Nr 15/2024
Wójta Gminy Szczurowa
z dnia 16 lutego 2024 roku


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szczurowa w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2024roku.           

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

Wójt Gminy Szczurowa zarządza co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 18stycznia 2024 r.w formie wsparcia zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. Wykaz ofert oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi ZOSiP w Szczurowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczurowa
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 15/2024 Wójta Gminy Szczurowa
z dnia 16 lutego 2024 r.


WYKAZ WYBRANYCH OFERT

na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2024 r. wraz z kwotą przyznanej dotacji.

 

 

Lp.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

LKS „RYLOVIA” w Rylowej

Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych – organizacjadziałalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego młodzieży
i dorosłych na terenie gminy Szczurowa obejmująca obszar działania:sołectwo Rylowa

 

82.000,-

2

GLKS”Orlik”
w Szczurowej

Współzawodnictwo sportowe młodzieży
i dorosłych- organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego młodzieży
i dorosłych na terenie gminy Szczurowa obejmująca obszar działania:sołectwo Szczurowa

 

35.000,-

3

GLKS”Korona”
w Niedzieliskach

Współzawodnictwo sportowe  młodzieży
i dorosłych- organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego młodzieży
i dorosłych na terenie gminy Szczurowa obejmująca obszar działania:sołectwo Niedzielska

 

35.000,-

4

LKS

 „WIŚLANIE ”
w Woli Przemykowskiej

Współzawodnictwo sportowe młodzieży
i dorosłych- organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego młodzieży
i dorosłych na terenie gminy Szczurowa obejmująca obszar działania:sołectwo Wola Przemykowska

 

35.000,-

5

UKS „Start”
w Szczurowej

 

Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej,popularyzację uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, prowadzącą do osiągnięcia wysokich wyników sportowych w wielu dyscyplinach sportowych oraz organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 roku. Organizacja tej działalności na terenie Gminy obejmuje obszary działania: klasy  VII i VIII w Szczurowej,
w Zaborowie, w Woli Przemykowskiej, w Uściu Solnym, w Niedzieliskach, w Strzelcach Wielkich

 

28.000,-

6

MKS „OLIMPIJCZYK”
w Szczurowej

Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzację uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, prowadzącą do osiągnięcia wysokich wyników sportowych w wielu dyscyplinach sportowych oraz organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 roku. Organizacja tej działalności na terenie Gminy obejmuje obszary działania: klasy  I -VI w Szczurowej,
w Zaborowie, w Woli Przemykowskiej, w Uściu Solnym, w Niedzieliskach, w Strzelcach Wielkich

oraz sekcje piłki nożnej - „Orlików” i „Żaków”.

60.000,-

 

RAZEM:

275.000,-

Szczurowa, dn. 16 lutego 2024 r.