Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Nasz znak UG.I.6220.4.2023

Szczurowa, 09.11.2023 r.

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania  dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023r poz.775 ze zm./ w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U z 2023 poz.1094 ze zm./, zawiadamia się strony, że postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Solar Energia 4 Sp. z.o.o ul. Żółwińska 53, 05-830 Nadarzyn adres do korespondencji ul. Metalowców 15 A, 44-109 Gliwice, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 68 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 2648, 2712/3, 2651, 2722, obręb Niedzieliska, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.” zostało zakończone.

Działając na podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 06.10.2023r. znak: ST.I.4220.110.2023.MB opinia pozytywna przy uwzględnieniu zapisów określonych w postanowieniu.
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 06.11.2023r. znak: KR.ZZŚ.2.4901.194.2023.1.KS opinia pozytywna, przy uwzględnieniu zapisów określonych w opinii.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku ul. Okocimska 44, opinia sanitarna z dnia 18.09.2023r. znak: NZ.90831.55.2023 opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O przeprowadzonym postępowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa w pok. Nr 108 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu,
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.