Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie LI Sesja Rady Gminy Szczurowa - 29 września 2023 roku

ZAWIADOMIENIE

 

Nasz znak:UG.IV.0002.51.2023                                           Szczurowa, 2023-09-21

 

           Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 ze zm.) oraz                           § 15 i § 34 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia  19 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2018 roku, poz. 7484 ze zm.)

zwołuję LI Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
29 września 2023 roku /tj. piątek/, o godz. 15.00
 w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów/protokoły wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Szczurowa- pok. Nr 10/
 1. Protokołu Nr XLIX/2023 z  sesji Rady Gminy Szczurowa odbytej w dniu  29 czerwca 2023 roku,
 2. Protokołu Nr L/2023 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szczurowa odbytej
  w dniu 25 sierpnia 2023 roku.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
  z wykonania uchwał.

 

 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku dla osób objętych rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 – 2023;
 2. zmieniającej  Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa;
 3. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia  wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Strzelcach Małych;
 4. zmieniającej Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Szczurowa oraz Uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  i przyjęcia Statutu;
 5. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Szczurowa" ;
 6. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokiej średniej ocen oraz za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Szczurowa”;
 7. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Szczurowa”;
 8. w sprawie: przejęcia przez Gminę Szczurowa zadania  publicznego z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego;
 9. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2023;
 10. w sprawie: zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa.

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

 1. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.

 

 1. Zakończenie obrad.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

             (-) Łukasz Kozak

 

 

 

 

Podstawa  urlopowania:

Art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym
 (  Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 ze zm.)