Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Szczurowa

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Szczurowa na dzień 30 czerwca 2022 roku /tj. czwartek/, o godz. 12.00

                                                                                                                                     Nasz znak:UG.IV.0002.40.1.2022                                              Szczurowa, 2022-06-23

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.) oraz  § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia  19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./ 

zwołuję XL Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
30 czerwca  2022 roku /tj. czwartek/, o godz. 12.00
 w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy  Gminy Szczurowa  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Szczurowa za 2021 rok;
  2. w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
   z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2022;
  3. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2022;
  4. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa;
  5. w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki    i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  i ich domowników;
  6. w sprawie przystąpienia Gminy Szczurowa do Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych;
  7. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Szczurowa  z dnia                 10 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Szczurowa;
  8. w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szczurowa kadencji 2018 -2023 oraz ustalenia jej składu liczbowego  i osobowego.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

          (-) Łukasz Kozak

 

Podstawa  urlopowania:

Art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.)