Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy Szczurowa

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.) oraz  § 15 i § 34  Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia  19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./ 

 

zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
9 grudnia 2022 roku /tj. piątek/, o godz. 15.00
 w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XLII/2022 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 23 września 2022 roku  /protokół wyłożony do wglądu  w  Urzędzie Gminy - pok. nr 10/:
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Szczurowa za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu ośmioklasisty, uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa”;
 2. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości Szczurowa;
 3. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczurowa;
 4. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości  w gminie Szczurowa na 2023 rok;
 5. w sprawie: ustalenia  stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Szczurowa;
 6. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2022;
 7. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa;
 8. w  sprawie:  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczurowa
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o  wolontariacie na 2023 r.;
 9. w sprawie: określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, związanego z realizacją obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do jednostek organizacyjnych systemu oświaty - uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
 10. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31  grudnia 2021 r. przez Radnych Gminy Szczurowa,
 2. Informacja Wójta Gminy Szczurowa dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31 grudnia 2021 roku przez zastępcę  wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
 5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

          (-) Łukasz Kozak