Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 15 i § 34 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm.)

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1372 ze zm.) oraz   § 15 i § 34  Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą  Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia   19  października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm.)  

zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
10 marca 2022 roku /tj. czwartek./, o godz. 14.00 w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Szczurowa/protokoły są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr 10/:
•    Protokołu Nr XXXII/2021 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 grudnia 2021 roku;
•    Protokołu Nr XXXIII/2021 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2022 roku;
•    Protokołu Nr XXXIV/2022 z sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lutego 2022 roku.
4.    Informacja na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez JST w 2021 roku
5.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie: wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim;
b)    w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    
bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2022”;
c)    zmiany uchwały  Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 stycznia 2021 roku  sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
d)    w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy dzierżawy;
e)    w sprawie:  ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej;
f)    w sprawie: przejęcia przez Gminę Szczurowa niektórych zadań publicznych z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego;
g)    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu;
h)    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu;
i)    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu;
j)    w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Szczurowej przy ul. Lwowskiej;
k)    w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/79/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.  w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej,   zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowisku  Gminnym w  Szczurowej oraz określenia inkasenta i wysokości  Wynagrodzenia za inkaso;
l)    w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/290/2022 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie:  inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości;
m)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/2020 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie:  ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku                         w Strzelcach Małych;
n)    w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2022;
o)    w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa;
p)    w sprawie: rozpatrzenia petycji;
r)    w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Szczurowa na 2022  rok;
s)    w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szczurowa w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również zasad  zawierania przez strony, po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
t)    w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczurowa na rok 2022.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych.
7.    Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
8.    Zakończenie obrad.

Podstawa  urlopowania:
Art. 25. ust. 3 „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( Tekst jednolity:  Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1372 ze zm.)